Zasady i warunki współpracy z Agencją Informacyjno-Fotograficzną „Press Photo Center”

§1
Zarejestrowanie się, każdorazowe pobranie zdjęcia oraz każdorazowe zalogowanie się w serwisie oznacza akceptację poniższych zasad i warunków współpracy
Agencja Informacyjna-Fotograficzna „Press Photo Center” zwana jest dalej „Press Photo Center”, natomiast osoba zarejestrowana w serwisie zwana jest dalej klientem.

§2
„Press Photo Center” udostępnia klientowi bazę zdjęć zezwalając na dowolne ich pobieranie celem przeniesienia prawa autorskiego do jednorazowej publikacji prasowej. Klient nie nabywa autorskich praw majątkowych do zdjęcia. Każdy inny sposób wykorzystania zdjęcia wymaga oddzielnej umowy. Klient ma prawo do kadrowania zdjęcia (wyłączając modyfikacje).

§3
„Press Photo Center” oświadcza, że na mocy stosownych umów z właścicielem autorskich praw majątkowych, ma prawo do odsprzedawania prawa do jednorazowej publikacji prasowej zdjęcia.

§4
Udostępnione zdjęcia mogą być wykorzystane wyłącznie do użytku Klienta i nie mogą być udostępniane osobom trzecim oraz nie mogą stanowić przedmiotu dalszego obrotu. Nie mogą być również przechowywane i katalogowane w archiwach Klienta.

§5
Wszystkie publikowane zdjęcia „Press Photo Center” powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem autora (lub pierwszą literą imienia i pełnym nazwiskiem) oraz nazwą: „pressphotocenter.com” np. Jan Kowalski/pressphotocenter.com (lub J.Kowalski/pressphotocenter.com). Indywidualne ustalenia w kwestii podpisów zdjęć wymagają sporządzenia oddzielnej umowy. W przypadku opublikowania zdjęcia bez w/w podpisów klient zobowiązany jest do zapłacenia ustalonej ceny w wysokości 300%.

§6
Klient zobowiązuje się raz w miesiącu do przesłania raportu z opublikowanych zdjęć lub przesłania informacji o braku publikacji najdalej do 10-go dnia następnego miesiąca kalendarzowego faksem lub pocztą elektroniczną. Raport powinien zawierać nazwę i miejsce publikacji, datę, stronę oraz procentowy rozmiar zdjęcia (np. 1 strony). W przypadku braku przesłania raportu klient zobowiązany będzie do zapłaty za wszystkie pobrane zdjęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem zdjęć opublikowanych.

§7
Z tytułu publikacji zdjęć Klient zobowiązany jest do zapłaty za opublikowane zdjęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem lub oddzielną umową sporządzoną pomiędzy stronami. Rozliczenie odbywa się na podstawie przedstawionego klientowi przez „Press Photo Center” rachunku i będą płatne w terminie 10 dni od dnia wystawienia rachunku. Ponadto w tym samym terminie klient zobowiązany jest do przeslania egzemplarza autorskiego. 

§8
”Press Photo Center” nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania zdjęć, w wyniku którego naruszone zostałyby prawa osobiste, autorskie jakichkolwiek osób trzecich jak również wynikające stąd szkody majątkowe.

§9
Klient oświadcza, że wie, iż nieuiszczenie wynagrodzenia za publikację zdjęcia jest jednoznaczne z wykorzystaniem utworu bez uzyskania stosownych uprawnień. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku „O Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych” postępowanie takie narusza autorskie prawa majątkowe twórcy utworu.

§10
W sprawach nieuregulowanych tą umową zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ewentualne spory między Stronami tej umowy będą rozpatrywane przez właściwy Sąd w Krakowie.


All Rights Reserved Pressphotocenter.com 2007